25-02-2017

 

Ministeren

Dato: 16. februar 2017

J nr. 2017-300

 

 Ændring af tariffer og PSO-aftalen

 Kære Ole Erik Toft

 

Tak for din e-mail af 28. december 2016, hvor du udtrykker bekymring over nettoafregningsordningen set i forhold til tariffer og den i PSO-aftalen fastsatte udfasning af PSO.

Jeg antager, at din bekymring over den øgede tarifering vedrører det forhold, at flere netselskaber har ændret tariferingsmodel i 2016.

Når netselskaber ønsker at ændre tariferingsmodel, sker det efter anmeldelse til Energitilsynet, som skal godkende den ønskede model. Sker det, kan netselskaber anvende den nye model. Tariferingen, det vil sige måden, der tariferes på og de specifikke satser, er således alene en sag mellem netselskaberne på den ene side og Energitilsynet på den anden. Der er ikke nogen politisk involvering i denne proces, og det ligger derfor uden for mit område at gå ind i sagen.

Energitilsynet, der er en uafhængig myndighed, vurderer på baggrund af el- direktivet, lovgrundlag mv., om netselskabernes ønsker kan tages til efterretning, dvs. godkendes og indføres. Jeg har fuld tillid til, at Energitilsynet udfylder denne rolle. Det indebærer, at jeg som minister ikke involverer mig i Energitilsynets vurdering af, om der er behov for en ny tariferingsmodel. Det samme gælder for netselskaberne, som er private virksomheder.

Jeg vil imidlertid gerne forholde mig til de forhold, som er nævnt i lovgivningen, nemlig at tarifferne som udgangspunkt skal være rimelige, objektive og ikke- diskriminerende. Dermed skal de enkelte forbrugere via tarifferne betale for de omkostninger, de giver anledning til. Disse principper, som jeg finder rimelige, bunder i EU’s eldirektiv.

I det omfang at solcelleejerne reelt giver anledning til en omkostning for net- selskaber, finder jeg derfor også, at det er rimeligt, at det er solcelleejerne, som betaler for denne omkostning. Omkostningen går til at vedligeholde og udbygge

elnettet, så også solcelleejere har elektricitet i stikkontakten, når solen skinner mindre, og produktionen fra solcelleanlægget muligvis ikke er stor nok til at dække det direkte forbrug. I disse tilfælde har jeg som nævnt fuld tillid til, at Energitilsynet udfylder sin rolle, og at Energitilsynet alene godkender modeller, som er i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver og lovgivning.

Jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis du er utilfreds med stigningerne i tariffer- nes satser, idet det jo altid er en ærgerlig situation at skulle betale mere for en vare, end man har gjort tidligere. Omvendt er det også vigtigt for mig at under- strege, at der ikke ligger en politisk beslutning bag disse stigninger, og at jeg ikke kan gå ind i sagen.

I forhold til udfasning af PSO’en er det korrekt, at udfasningen betyder, at du ikke fremadrettet har samme mulighed for at nettoafregne PSO af den produktion, som du måtte producere og bruge selv. Jeg gør dog opmærksom på, at der ikke med udfasning af PSO’en er sket en reduktion af mulighederne for at kunne nettoafregne elafgiften, hvilket udgør langt den største gevinst ved at kunne nettoafregne.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Chr. Lilleholt

 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Stormgade 2-6

1470 København K

 

T: +45 3392 2800

E: efkm@efkm.dkwww.efkm.dk